Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827, z późniejszymi zmianami) podajemy do wiadomości klienta (konsumenta) poniższe informacje.

Dane Sprzedawcy

Sprzedawcą jest spółka 7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), NIP: 521 359 92 36, REGON: 142878397.

Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy

Siedzibą Sprzedawcy jest Warszawa, ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa.

Adres poczty elektronicznej: SKLEPONLINE@MOKOBELLE.PL

Numer telefonu: + 48 607 701 706

 Adres dla potrzeb składania reklamacji przez klienta

Butik Mokobelle, ul. Wilcza 3, 00-538 Warszawa.

Sposób kontaktowania się z klientem

Sprzedawca będzie z kontaktował z klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonów. W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa Sprzedawca będzie się kontaktował z klientem przy zastosowaniu formy pisemnej (listownie).

Przedmiot świadczenia

Przedmiotem świadczenia są nowe (nieużywane) towary (wyroby biżuteryjne) dostępne na stronie sklepu internetowego działającego w domenie www.mokobelle.pl. Szczegółowe właściwości poszczególnych towarów (w tym ich rodzaj oraz cena) są uwidocznione/wyszczególniane w trakcie procesu zakupowego realizowanego przez klienta na stronie www.mokobelle.pl.

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

Koszty korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy

Koszty z korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość (w tym koszty połączeń telefonicznych i korzystania z sieci Internet) w celu zrealizowania zamówienia towaru są zgodne z taryfą operatora i nie istnieją po stronie Sprzedawcy jakiekolwiek powody/przesłanki do tego, aby powyższe koszty były wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się na odległość.

Sposób zapłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:

 • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A. numer: 25105010251000009080000277, 7stones Sp. z o.o., ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa;

• płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard (za pośrednictwem Dotpay);

• płatność internetową – Dotpay – dla zamówień z dostawą na terenie Polski;

• płatność internetową – PayPal – dla zamówień z dostawą poza granice Polski;

• płatność za pobraniem – dotyczy zamówień wyłączenie na terenie Polski;

Koszty i terminy dostawy

Koszt dostawy na terytorium Polski wynosi: a) 15 złotych w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarówKoszt dostawy na terytorium Polski wynosi: a) 15 złotych w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, b) 11,99 złotego w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarów do paczkomatu InPost, c) 18 złotych, jeżeli klient wybrał formę płatności przy odbiorze towarów.  

Dostawa na terytorium Polski odbywa się:

- za pośrednictwem kuriera DHL lub kuriera UPS na adres wskazany w zamówieniu;

- do paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta na etapie składania zamówienia.

Dostawa na terenie Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL lub kuriera UPS na adres wskazany w zamówieniu.

Dostawa towaru jest zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych (dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa) następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru jest zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

W przypadku nieobecności klienta w momencie dokonywania dostawy firma kurierska zostawia awizo. Kurier może ustalać z klientem telefonicznie inny termin dostawy.

W sytuacji, gdy klient dokonuje odbioru osobistego towaru w salonie Mokobelle przy ulicy Wilczej 3 (wejście od ulicy Mokotowskiej 54), 00-538 Warszawa dostawa będzie miała miejsce w terminie do 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy klient dokonujący odbioru osobistego wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru jest zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

W związku z tym, że wszystkie towary marki Mokobelle wykonywane są ręcznie może się zdarzyć, w uzasadnionych przypadkach, że czas realizacji zamówienia przedłuży się (dotyczyć to może w szczególności towarów wchodzących w skład niektórych kolekcji oferowanych przez Sprzedawcę). W takiej sytuacji klientowi zostanie przesłana (w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu otrzymania przez Sprzedawcę zamówienie złożonego przez klienta) na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacja, w której klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zamówienia. klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej (e-mail) skleponline@mokobelle.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez klienta ceny towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez klienta) na rachunek bankowy wskazany przez klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację klienta ze złożonego zamówienia.

Koszt dostawy na terytorium Polski wynosi 15 złotych w przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za towary online (e-przelewem) lub przelewem bankowym oraz 18 złotych, jeżeli Klient wybrał formę płatności przy odbiorze towarów (za pobraniem). W przypadku odbioru osobistego w salonie Mokobelle przy ulicy Wilczej 3 (wejście od ulicy Mokotowskiej 54), 00-538 Warszawa, klient nie będzie ponosić kosztów dostawy. 

W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz klienta następuje jednorazowo poprzez dostarczenie (w szczególności przesłanie) zamówionego przez niego towaru na adres wskazany przez klienta przy dokonywaniu zamówienia lub do paczkomatu InPost wybranego przez klienta w trakcie składania zamówienia.

Sposób załatwiania reklamacji

Jeżeli w ocenie klienta nabyty przez niego towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny towaru), klient może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu klient powinien:

    • odesłać towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowani i z załączonym dowodem zakupu – paragonem, przy czym nie są to wymogi konieczne dla potrzeb złożenia i rozpatrzenia reklamacji) na następujący adres: Butik Mokobelle, Wilcza 3, 00-538 Warszawa; towar winien zostać odesłany w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wykrycia wady oraz nie dłuższym niż 2 lata od dostarczenia mu reklamowanego towaru;

    • przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego towaru; Klient może dla tych potrzeb skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Konsumenckiej;

    • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;

    • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

 Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji przez klienta.

 Przedstawione powyżej zasady postępowania reklamacyjnego nie naruszają dalej idących uprawnień klienta przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym w zakresie odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny towaru.

  Prawo odstąpienia

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez konieczności podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego towaru.

Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć:

    • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Konsumenckiej;

    • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,

lub w każdy inny sposób informujący Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej.

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, zwracane mu są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru klientowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Koszty odstąpienia ponoszone przez klienta

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Jeżeli klient wybierze inny sposób dostarczenia towaru niż za pośrednictwem poczty (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych zwrotem (odesłaniem) towaru.

Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy:

    • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

    • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Podane powyżej ograniczenia nie dotyczą towarów oferowanych klientom przez Sprzedawcę.

Termin związania ceną

Sprzedawca jest związany ceną towaru obowiązującą w momencie potwierdzenia klientowi przyjęcia złożonego przez niego zamówienia i nie ulega ona zmianie w terminie późniejszym. To samo dotyczy kosztów dostawy towaru ponoszonych przez klienta.

Kaucje i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od klienta (konsumenta) złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Klient może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klient może zdecydować się na dochodzenie polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą związanego ze sprzedażą towaru przed jednym ze stałych sądów polubownych specjalizujących się w sprawach konsumenckich.

Jednym ze sposobów pozasądowego rozpatrywania sporów jest postępowanie przed stałym sądem polubownym, które to sądy działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, zgodnie z ich regulaminami.

Poniżej przedstawione informacje (zasady) mają z konieczności charakter skrótowy i generalny oraz nie muszą być stosowane przez wszystkie stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym wskazane jest, aby klient przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy postępowania zapoznał się z regulaminem sądu polubownego, do którego zamierza wystąpić o polubowne rozparzenie sporu.

Aby wystąpić z wnioskiem o mediację do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy uprzednio wyczerpać tryb postępowania reklamacyjnego stosowanego przez Sprzedawcę. W celu wszczęcia postępowania wskazane jest (aczkolwiek nie jest to wymóg konieczny) wypełnienie formularza opracowanego przez wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, tj. wzoru wniosku o mediację. Wniosek o mediację należy kierować do tego inspektoratu, na którego terenie znajduje się siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy będącego w sporze z klientem (konsumentem).

Po otrzymaniu wniosku o mediację wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej zapoznaje Sprzedawcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie i ewentualnie składa propozycję polubownego zakończenia sporu. Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na mediację dochodzi do wszczęcia właściwego postępowania mediacyjnego. W trakcie postępowania wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może wyznaczyć Sprzedawcy określony termin zajęcia stanowiska w sprawie sposobu zakończenia sporu z klientem. Jeśli w wyznaczonym terminie sprawa nie zostanie polubownie zakończona lub co najmniej jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej odstępuje od postępowania mediacyjnego.

Innym pozasądowym sposobem rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez klienta jest zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.