Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827, z późniejszymi zmianami) podajemy do wiadomości klienta (konsumenta) poniższe informacje.

Dane Sprzedawcy (dalej „Sprzedawca”)

Sprzedawcą jest spółka 7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 21.000,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), NIP: 521 359 92 36, REGON: 142878397.

Dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy

Siedzibą Sprzedawcy jest Warszawa, ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa.

Adres poczty elektronicznej: SKLEPONLINE@MOKOBELLE.PL

Numer telefonu: + 48 607 701 706

Adres dla potrzeb składania reklamacji przez klienta:

Mokobelle, ul. Mokotowska 52 A m 4, 00-543 Warszawa.

Sposób kontaktowania się z klientem

Sprzedawca będzie z kontaktował z klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonów. W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa Sprzedawca będzie się kontaktował z klientem przy zastosowaniu formy pisemnej (listownie).

Przedmiot świadczenia

Przedmiotem świadczenia są nowe (nieużywane) towary (wyroby biżuteryjne) dostępne na stronie sklepu internetowego działającego w domenie www.mokobelle.pl. lub wytwarzane na indywidualne zamówienie na podstawie projektu przygotowanego przez Sprzedawcę wspólnie z klientem. Szczegółowe właściwości poszczególnych towarów (w tym ich rodzaj oraz cena) są uwidocznione/wyszczególniane w trakcie procesu zakupowego realizowanego przez klienta na stronie www.mokobelle.pl.

Obowiązek dostarczenia towarów bez wad

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

Koszty korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy

Koszty z korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość (w tym koszty połączeń telefonicznych i korzystania z sieci Internet) w celu zrealizowania zamówienia towaru są zgodne z taryfą operatora i nie istnieją po stronie Sprzedawcy jakiekolwiek powody/przesłanki do tego, aby powyższe koszty były wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się na odległość.

 

Sposób zapłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane towary:

·     płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A., numer: 25105010251000009080000277, 7stones Sp. z o.o., ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa,

·     płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard (za pośrednictwem Dotpay),

·     płatność przelewem za pośrednictwem serwisu internetowego – Dotpay – dla zamówień z dostawą na terenie Polski,

·     płatność przelewem za pośrednictwem serwisu internetowego – PayPal – dla zamówień z dostawą poza granicę Polski,

·     płatność bonem podarunkowym w formie elektronicznej zakupionym w sklepie internetowym,

·     płatność odroczona PayPo (za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay);

·     płatność za pobraniem – dotyczy zamówień wyłącznie na terenie Polski.

Koszty i terminy dostawy

Koszt dostawy na terytorium Polski wynosi: a) 15 złotych w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, b) 18 złotych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, jeżeli klient wybrał formę płatności przy odbiorze towarów (za pobraniem), c) 11,99 złotego w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarów do paczkomatu InPost, d) 12,50 zł w przypadku, gdy klient dokonuje płatności za towary online i wybiera dostawę towarów kurierem InPost, e) 14,50 zł w przypadku, gdy klient wybiera dostawę towarów kurierem InPost i formę płatności przy odbiorze towarów (za pobraniem).

 

Dostawa towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie od 3 do 5 dni roboczych następujących odpowiednio po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy, została dokonana płatność bonem podarunkowym w formie elektronicznej lub zostało złożone zamówienie z płatnością przy odbiorze (za pobraniem).

 

Może się zdarzyć (dotyczyć to może w szczególności towarów wchodzących w skład niektórych kolekcji, zamówień realizowanych w okresach poprzedzających Święta Wielkiej Nocy lub Bożego Narodzenia, jak również zamówień składanych w okresie akcji promocyjnych i rabatowych organizowanych przez Sprzedawcę) że czas dostawy towarów przedłuży się, przy czym Sprzedawca dołoży starań, aby zamówione towary zostały dostarczony w terminie maksymalnie 7-10 dni roboczych.

 

 

 

 

W przypadku zamówień indywidualnych polegających na stworzeniu towaru (biżuterii) w oparciu o projekt przygotowany przez Sprzedawcę wspólnie z klientem czas dostawy wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaakceptowania projektu przez klienta, a w przypadku trudno dostępnych elementów (materiałów) niezbędnych do takiej realizacji może się wydłużyć do 21 dni roboczych. 

 

W przypadku jednostkowego zamówienia dostarczanego na terytorium Polski, którego wartość przekracza 290 złotych dostawa jest bezpłatna.

 

Dostawa na terytorium Polski odbywa się:

·     za pośrednictwem kuriera DHL, kuriera UPS lub kuriera InPost na adres wskazany w zamówieniu;

·     do paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta na etapie składania zamówienia.

Dostawa do innych krajów odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL lub kuriera UPS na adres wskazany w zamówieniu.

W przypadku wysyłki poza granice Polski termin i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz klienta następuje jednorazowo poprzez dostarczenie (w szczególności przesłanie) zamówionego przez niego towaru na adres wskazany przez klienta przy dokonywaniu zamówienia lub do paczkomatu InPost wybranego przez klienta w trakcie składania zamówienia.

 

Sposób załatwiania reklamacji

Jeżeli w ocenie klienta nabyty przez niego towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (w tym odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny towaru), klient może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu klient powinien:

    • odesłać towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowani i z załączonym dowodem zakupu – paragonem, przy czym nie są to wymogi konieczne dla potrzeb złożenia i rozpatrzenia reklamacji) na następujący adres: Butik Mokobelle, Wilcza 3, 00-538 Warszawa; towar winien zostać odesłany w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wykrycia wady oraz nie dłuższym niż 2 lata od dostarczenia mu reklamowanego towaru;

    • przesłać lub przedłożyć w innym sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierającego reklamację wadliwego towaru; Klient może dla tych potrzeb skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Konsumenckiej;

    • wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru;

    • wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez Sprzedawcę reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji przez klienta.

Przedstawione powyżej zasady postępowania reklamacyjnego nie naruszają dalej idących uprawnień klienta przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym w zakresie odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny towaru.

 

Prawo odstąpienia

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez konieczności podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego towaru.

Klientowi, będącemu konsumentem mającym miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć:

    • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Konsumenckiej;

    • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,

lub w każdy inny sposób informujący Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, zwracane mu są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru klientowi, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

Koszty odstąpienia ponoszone przez klienta

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Jeżeli klient wybierze inny sposób dostarczenia towaru niż za pośrednictwem poczty (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych zwrotem (odesłaniem) towaru.

Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy:

    • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

    • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Podane powyżej ograniczenia nie dotyczą towarów oferowanych klientom przez Sprzedawcę.

Termin związania ceną

Sprzedawca jest związany ceną towaru obowiązującą w momencie potwierdzenia klientowi przyjęcia złożonego przez niego zamówienia i nie ulega ona zmianie w terminie późniejszym. To samo dotyczy kosztów dostawy towaru ponoszonych przez klienta.

Kaucje i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od klienta (konsumenta) złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).