Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ ZESTAWU BRANSOLETEK
MOKOBELLE

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (
zwany dalej Regulaminem”) określa warunki na jakich
odbywa się konkurs
na nazwę zestawu bransoletek Mokobelle (zwany dalej
Konkursem”) na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.
2. Organizatorem Konkursu jest
7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy
ul. Dominikańskiej 21 B, 02-738 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 521 359 92 36, REGON: 142878397

(zwan
a dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs nie jest grą losową an
i zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).

4
. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora https://mokobelle.com/
oraz na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Instagram.

5
. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

II
. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
posiadające obywatelsko polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych,

zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („
zwane dalej „Uczestnikami lub
pojedynczo „
Uczestnikiem).
2. Uczestnik
poprzez udział w Konkursie oświadcza, że:
(
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
(
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje
do Konkursu;

(c)
wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

(d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu
serwisu Instagram;
(
e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;

(
f) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.
3
. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu
Organizatora
w serwisie Instagram propozycji dwuczłonowej nazwy (składającej się z
dwóch wyrazów
) zestawu bransoletek Mokobelle przedstawionego w treści
powyższego postu
.
4
. Konkurs trwa od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 22 marca 2023 roku. Zgłoszenia
przesłane po
terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści
Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

5
. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bez
pośrednio udział w przygotowaniu
i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci,

rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a

także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

6
. Propozycje nazwy, o której mowa w punkcie 3 powyżej nadesłane przez Uczestników
zostaną ocenione przez Komisję
konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele
Organizatora. Komisja konkursowa wybierze najlepszą, najbardziej odpowiadającą

istocie produktu i
duchowi marki nazwę. Autorka (autor) jednej wybranej przez Komisję
konkur
sową nazwy otrzyma nagrodę w postaci bransoletki Mokobelle z kamieni
słonecznych i masy perłowej z
rozetką Paloma i beżowym chwościkiem, o wartości
210 złotych
(bransoletki widocznej w treści postu konkursowego).
7
. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na profilu instagramowym Organizatora w
terminie
siedmiu dni od daty zakończenia Konkursu. Niezależnie od tego zwycięzca
Konkursu zostanie powiadomiony
o wygranej za pośrednictwem wiadomości
prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia

Konkursu.

8. Warunkiem otrzymania nagrody przez Uczestnika będącego zwycięzcą Konkursu jest
przesłanie swoich danych w wiadomości pryw
atnej na profilu istagramowym
Organizatora
lub w inny sposób uzgodniony z Organizatorem.
9
. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową,
w tym w przypadku, gdy zwycięzca Konkursu zrzeknie się nagrody.

10
. Warunkiem odebrania przez Uczestnika nagrody jest podanie Organizatorowi w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu następujących danych

osobowych:
(a) imię i nazwisko, (b) adres korespondencyjny, (c) numer telefonu, (d)
adres email.

11
. Brak podania danych, o której mowa w punkcie 10 powyżej lub przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje

ut
ratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
12.
Nagroda zostanie wysłana kurierem wybranym przez Organizatora na koszt
Organizatora Konkursu
lub dostarczona w inny sposób uzgodniony ze zwycięzcą
Konksursu.

I
II. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
1.
Zwycięzca Konkursu (nagrodzony Uczestnik) poprzez przesłanie nazwy zestawu
bransoletek Mokobelle Uczestnik udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji nie
wyłącznej
(na czas nieokreślony i na niegraniczonym terytorium) na wykorzystanie
zgłoszonej do
Konkursu nazwy.
2.
Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego nazwa
jest jego autorstwa o
raz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i
osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia
nazwy w Konkursie.
3
. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz
niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
Uczestnikom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź

usunięcia.

4
. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora
tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody

wyróżnionemu Uczestnikowi.

6
. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 7stones spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
ul. Dominikańskiej 21 B, 02-738
Warszawa
, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numere
m KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 521 359 92 36,

REGON: 142878397
.
7
. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz
żądania ich poprawiania lub usunięcia. Udostępnienie danych osobowych
Organizatorowi
jest dobrowolne.
IV.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazan
ia nagrody, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli nie podał
on prawdziwego adresu
do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści

umieszc
zanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów

powszechnie obowiązujących

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestni
ków, których działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem
serwisu Instagram, a w szczególności Uczestników, którzy:
(a)
podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Instagram
kont/profili osób trzecich
;
(b
) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
(c
) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

(d) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem
dostępnym
w serwisie Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe,
zarówno
w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
(
e) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
zasadami
serwisu Instagram;
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz
serwisu Instagram.
V.
REKLAMACJE
1.
Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio
na adres email:
pr@mokobelle.pl
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz

opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie

powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą

elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne trwa
30 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszając
ego reklamację.
V
I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.