Regulamin promocji 3 produkty

REGULAMIN PROMOCJI „2 PRODUKTY= 15% RABATU, 3 PRODUKTY 20% RABATU”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „2 PRODUKTY= 15% RABATU, 3 PRODUKTY 20% RABATU”

(„Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest 7Stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 21B, 02-738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5213599236, REGON: 142878397, o kapitale zakładowym w wysokości 21.000 złotych, opłaconym w całości („Organizator Promocji”).

3. Z Promocji można skorzystać przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.mokobelle.com.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja obowiązuje od dnia 19 października 2021 roku do dnia 27 października 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

5. Promocja dotyczy produktów znajdujących się w kategorii Bransoletki  dostępnej w Sklepie Internetowym („Produkty”). 

6. W okresie obowiązywania Promocji osobie biorącej udział w Promocji („Uczestnik”) przysługują następujące uprawnienia:

a) Przy jednorazowym zakupie w ramach Promocji dwóch Produktów Uczestnik nabywa Produkty w cenie obniżonej o 15% w stosunku do jego ceny pierwotnej (rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu Produktu do koszyka dostępnego w Sklepie Internetowym);

b) Przy jednorazowym zakupie w ramach Promocji trzech lub więcej Produktów Uczestnik nabywa te Produkty w cenie obniżonej o 20% w stosunku do ich ceny pierwotnej (rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu Produktów do koszyka dostępnego w Sklepie Internetowym);

7. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy zawartej w ramach Promocji:

a) w odniesieniu do wszystkich Produktów nabytych w ramach Promocji – Uczestnik otrzymuje zwrot zapłaconej ceny za te Produkty i zwrot kosztów wysyłki tych Produktów do Uczestnika; 

b) w odniesieniu jednego z dwóch Produktów nabytych w ramach Promocji – cena pierwszego Produktu ulega podwyższeniu do jego regularnej ceny pierwotnej obowiązującej w Sklepie Internetowym w momencie rozpoczęcia obowiązywania Promocji, tj. rabat na ten Produkt nie będzie przysługiwał;

c) w odniesieniu do trzeciego i więcej Produktów nabytych w ramach Promocji – cena pierwszego i drugiego Produktu ulega podwyższeniu zgodnie z punktem 6 podpunkt a) powyżej, tj. będzie na nie przysługiwał rabat w wysokości 15%. 

8. W przypadku, gdy w następstwie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej w ramach Promocji, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty brakującej części ceny za zakupione Produkty należnej Organizatorowi Promocji (o ile taka sytuacja będzie miała miejsce) cena ta zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy na rachunek Organizatora Promocji nr: 25 1050 1025 1000 0090 8000 0277.

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

10. Z Promocji można korzystać wielokrotnie i w takim przypadku do każdego kolejnego zakupu stosuje się zasady Promocji określone w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

11. Promocja odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie dostępnym w Sklepie Internetowym.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie Internetowym. 

13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa Uczestnika do odstąpienia od umowy, reklamacji związanych z rękojmią lub gwarancją oraz innych praw przysługujących mu na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

15. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, wtedy w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne, chyba, że pozostawienie w mocy Regulaminu bez niezgodnych z prawem, nieważnych lub niewykonalnych postanowień straci dla Uczestnika lub Organizatora Promocji ekonomiczne uzasadnienie. W takim przypadku Uczestnik i Organizator Promocji podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to będzie możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą zgodne z prawem, ważne i wykonalne, jak również będą odzwierciedlać pierwotne intencje Uczestnika i Organizatora Promocji. 

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa cywilnego.

17. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Promocją lub niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy sąd, zgodnie z jego właściwością miejscową i rzeczową.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2021 roku. 

 

Wszystkie bransoletki do -20% Sprawdź promocję!