Regulamin pomadka gratis

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KUP BIŻUTERIĘ MOKOBELLE – POMADKA ESTEE LAUDER GRATIS”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady akcji promocyjnej pod nazwą „KUP BIŻUTERIĘ MOKOBELLE – POMADKA ESTEE LAUDER GRATIS” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest 7Stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 21B, 02-738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5213599236, REGON: 142878397, o kapitale zakładowym w wysokości 21.000 złotych, opłaconym w całości („Organizator Promocji”).

3. Promocja jest organizowana przez Organizatora Promocji w oparciu o niniejszy Regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

4. Z Promocji można skorzystać przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.mokobelle.com.pl („Sklep Internetowy”).

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych.

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnikiem Promocji może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Promocja obowiązuje przy zakupie produktów marki MOKOBELLE dostępnych w Sklepie Internetowym („Produkty”).

8. W okresie obowiązywania Promocji osobie biorącej udział w Promocji („Uczestnik”) przysługuje następujące uprawnienie:

Przy jednorazowym zakupie w okresie trwania Promocji w ramach Promocji jednego lub więcej Produktów o łącznej wartości przekraczających 260 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych) Uczestnik otrzymuje gratis (bez konieczności zapłaty) pomadkę marki ESTEE LAUDER („Produkt gratisowy”).

9.  Produkt gratisowy zostanie automatycznie dodany po dodaniu Produktu lub Produktów o wartości określonej w punkcie 8 niniejszego Regulaminu do koszyka zakupowego dostępnego w Sklepie Internetowym.

10. Promocja obowiązuje od dnia 26 października 2022 roku do wyczerpania zapasów Produktów gratisowych.

11. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy zawartej w ramach Promocji w odniesieniu do jednego lub więcej Produktów, w następstwie czego wartość jednorazowego zakupu Produktów lub Produktów w ramach Promocji będzie niższa niż kwota określona w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Produktu gratisowego. Zwrot powinien nastąpić wraz z Produktem, którego dotyczy odstąpienie od umowy przez Uczestnika, przy czym Produkt gratisowy winien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym (niezmienionym).

12. Z Promocji można korzystać wielokrotnie w okresie obowiązywania Promocji i w takim przypadku do każdego kolejnego zakupu stosuje się zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.

13. Promocja odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie dostępnym w Sklepie Internetowym.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie Internetowym. 

15. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

16. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa Uczestnika do odstąpienia od umowy, reklamacji związanych z rękojmią lub gwarancją oraz innych praw przysługujących mu na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

18. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, wtedy w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne, chyba, że pozostawienie w mocy Regulaminu bez niezgodnych z prawem, nieważnych lub niewykonalnych postanowień straci dla Uczestnika lub Organizatora Promocji ekonomiczne uzasadnienie. W takim przypadku Uczestnik i Organizator Promocji podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to będzie możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą zgodne z prawem, ważne i wykonalne, jak również będą odzwierciedlać pierwotne intencje Uczestnika i Organizatora Promocji. 

19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa cywilnego.

20. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Promocją lub niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy sąd, zgodnie z jego właściwością miejscową i rzeczową.

21.. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2022 roku.