Regulamin promocji -20%

REGULAMIN PROMOCJI „20% RABATU NA NAJTAŃSZY PRODUKT W

KOSZYKU ZAKUPOWYM PRZY JEDNORAZOWYM ZAKUPIE CO

NAJMNIEJ DWÓCH PRODUKTÓW I SKORZYSTANIU Z KODU PROMO20”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „20%

RABATU NA NAJTAŃSZY PRODUKT W KOSZYKU ZAKUPOWYM PRZY

JEDNORAZOWYM ZAKUPIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PRODUKTÓW I

SKORZYSTANIU Z KODU PROMO20” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest 7Stones spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 21B,

02-738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego; NIP: 5213599236, REGON: 142878397, o kapitale

zakładowym w wysokości 21.000 złotych, opłaconym w całości („Organizator

Promocji”).

3. Z Promocji można skorzystać przy dokonywaniu zakupów w sklepie

internetowym działającym pod adresem www.mokobelle.com.pl („Sklep

Internetowy”).

4. Promocja obowiązuje od dnia 4 października 2023 roku do

18 października 2023 roku do godziny 24.00 lub do wyczerpania zapasów.

5. Promocja dotyczy produktów dostępnych w Sklepie Internetowym

(„Produkt” lub „Produkty”). 

6. W okresie obowiązywania Promocji osobie biorącej udział w Promocji

(„Uczestnik”) przysługują następujące uprawnienie:

Przy jednorazowym zakupie więcej niż jednego Produktu w ramach

Promocji Uczestnik nabywa najtańszy Produkt dodany do koszyka

zakupowego w cenie obniżonej o 20% w stosunku do jego ceny

pierwotnej (rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu

drugiego i kolejnych Produktów do koszyka zakupowego dostępnego w

Sklepie Internetowym przy skorzystaniu przez Uczestnika z kodu

PROMO).

7. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy zawartej w ramach

Promocji i w efekcie takiego odstąpienia ilość zakupionych Produktów przy

jednorazowym zakupie w ramach Promocji będzie mniejsza niż dwa

(Uczestnik dokona zakupu jedynie Produktu, dla którego obowiązywał rabat),

cena Produktu zakupionego z rabatem ulegnie podwyższeniu do jego ceny

pierwotnej.

8. W przypadku, gdy w następstwie skorzystania z prawa odstąpienia od

umowy zawartej w ramach Promocji, Użytkownik będzie zobowiązany do

zapłaty brakującej części ceny za zakupiony Produkt należnej

Organizatorowi Promocji (o ile taka sytuacja będzie miała miejsce) cena ta

zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy na

rachunek Organizatora Promocji nr: 25 1050 1025 1000 0090 8000 0277.

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

10. Z Promocji można korzystać wielokrotnie i w takim przypadku do

każdego kolejnego zakupu stosuje się zasady Promocji określone w

niniejszym Regulaminie.

11. Promocja odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym

Regulaminie dostępnym w Sklepie Internetowym.

12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie

Internetowym. 

13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady

Promocji, zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 19 niniejszego

Regulaminu. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-

promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają

prawa Uczestnika do odstąpienia od umowy, reklamacji związanych z

rękojmią lub gwarancją oraz innych praw przysługujących mu na gruncie

obowiązujących przepisów prawa.

15. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie

uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne

w zakresie przewidzianym przepisami prawa, wtedy w zakresie, w którym to

postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne,

zostaje ono wyłączone, zaś pozostałe postanowienia niniejszego

Regulaminu pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne,

chyba, że pozostawienie w mocy Regulaminu bez niezgodnych z prawem,

nieważnych lub niewykonalnych postanowień straci dla Uczestnika lub

Organizatora Promocji ekonomiczne uzasadnienie. W takim przypadku

Uczestnik i Organizator Promocji podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu

zastąpienia takich postanowień, o ile to będzie możliwe, postanowieniami

alternatywnymi, które będą zgodne z prawem, ważne i wykonalne, jak

również będą odzwierciedlać pierwotne intencje Uczestnika i Organizatora

Promocji. 

16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa

cywilnego.

17. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Promocją lub niniejszym

Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwy sąd, zgodnie z jego

właściwością miejscową i rzeczową.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji podlegają rozpatrzeniu w

terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.

19. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki

prywatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 października 2023 roku.