Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem serwisu internetowego www.mokobelle.pl, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis („Serwis”), w tym klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym mokobelle.pl dostępnym w Serwisie. Jako Administrator danych zobowiązujemy się do dołożenia należytej staranności, żeby zbierane przez niego dane osobowe były: (a) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (b) zbierane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, (c) adekwatne w relacji do celów, w jakich są przetwarzane, (d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne dla potrzeb osiągnięcia celów przetwarzania, (e) przetwarzane w sposób gwarantujący niezbędne zabezpieczenie przed dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, bądź też ich uszkodzeniem. 

1. Definicje 

Administrator Danych – Spółka 7stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000381840. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy (w tym sklep internetowy) prowadzony przez Administratora Danych pod adresem www.mokobelle.pl 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu, w tym dokonująca zakupów towarów w sklepie internetowym działającym w Serwisie. 

2. Dostęp do Serwisu 

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów lub usług elektronicznych w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną (usług elektronicznych). Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres. 

Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online. W celu świadczenia na rzecz użytkowników

Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną (usług elektronicznych) na stronach Serwisu możemy zbierać zgody na wysyłanie newslettera drogą elektroniczną oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej Administratora Danych. 

3. Przechowywanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 7stones Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000381840, NIP 5213599236, REGON 142878379. 

Dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto, ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). 

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. 

Nigdy nie dokonujemy sprzedaży, ani nie prowadzimy wymiany pozyskanych danych osobowych, jak też nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. 

Przetwarzając dane osobowe zwracamy szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

Niektóre odsyłacze zamieszczone w Serwisie mogą powodować automatyczne przekierowanie użytkownika na inne serwisy (strony) internetowe, w odniesieniu do których może obowiązywać polityka prywatności istotnie różniąca się od stosowanej przez Administratora Danych. W związku z tym celowe wydaje się szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu, przed podaniem przez użytkownika swoich danych osobowych. 

Państwa dane osobowe są przechowywane na obszarze Europejskiego obszaru gospodarczego. Wszystkie operacje przesyłania danych osobowych są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jako Administratorowi Danych przysługuje nam prawo do zbierania i przetwarzania danych osobowych, jeżeli dochodzi do zaistnienia co najmniej jednej z poniżej wskazanych okoliczności: (a) osoba, której dane osobowe pozyskaliśmy wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów; (b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia lub wykonania

umowy z osobą, która powierza swoje dane osobowe, lub podjęcia konkretnych działań, których żąda osoba powierzająca swoje dane osobowe (przed zawarciem umowy, w trakcie jej wykonywania lub po jej zakończeniu); (c) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i uzasadnione dla potrzeb realizacji zobowiązań prawnych (obowiązków prawnych) spoczywających na Administratorze Danych; (d) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb realizacji celów mających swoje źródło w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych lub osoby trzeciej, z wyłączeniem przypadków, gdy przeważający charakter wobec powyższych przypadków znajdują interesy lub prawa i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych jest uzależnione i dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z powyżej przedstawionych przesłanek (podstaw). 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) Udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na pytania kierowane do Administratora Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny wybrany przez Państwa sposób skontaktować się z Państwem w wybrany przez Państwa sposób, wysłania newslettera lub realizowania innych działań marketingowych wykraczających poza uzasadniony interes Administratora Danych, w tym dostosowania najlepszych dla Państwa ofert naszych towarów i usług lub ich promocji na prowadzonych przez nas portalach społecznościowych, pod warunkiem wyrażenia zgody, osoby, która powierza dane osobowe – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, do czasu wycofania zgody przez osobę, które dotyczą dane osobowe na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych w przedmiotowym celu; 

b) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.mokobelle.pl lub świadczenia usługi elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania lub podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy, do czasu zakończenia umowy (tj. wykonanie, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy kupna sprzedaży towarów lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez Administratora Danych. w ramach zawieranych z Państwem umów; 

c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, w szczególności polegającego na dążeniu do sprzedaży towarów w Serwisie; do czasu zakończenia okresu, w którym istnieje uzasadniony interes Administratora Danych, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora Danych w stosunku do osoby, której dotyczą dane osobowe lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, której te dane dotyczą; 

d) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do

wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym w zakresie przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów finansowych; 

e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego w szczególności na dochodzeniu roszczeń, obronie przed takimi roszczeniami, ustalaniu roszczeń, jakich może dochodzić Administrator Danych lub, które mogą być zgłaszane wobec Administratora Danych, do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego; 

f) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, przez okres 3 lat od zakończenia umowy; 

g) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników (polegających w szczególności na prowadzeniu statystyk i analiz ruchu w Serwisie), w celu poprawy funkcjonalności Serwisu, prowadzeniu statystyk i analiz ruchu w Serwisie, zwiększenia sprzedaży towarów w Serwisie, lepszego poznania preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora Danych w stosunku do osoby, której dotyczą dane osobowe. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poniższym odbiorcom: 

a) firmom kurierskim i przewoźnikom oraz podmiotom umożliwiającym Państwu odbiór towaru zakupionego w Serwisie – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru i/lub odbioru przez Państwa towaru w innym miejscu niż punkt stacjonarny punkt sprzedaży (salon Mokobelle) prowadzony przez Administratora Danych; 

b) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartami kredytowymi – w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi dokonania przez Państwa płatności; 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne i technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu, przy czym dane osobowe są przekazywane jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb realizacji danej usługi; 

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi prawne, księgowe lub doradcze, przy czym dane osobowe są przekazywane jedynie w zakresie, a jakim jest to niezbędne do realizacji usługi świadczonej przez wskazane powyżej podmioty; 

e) o ile taka sytuacja ma miejsce – dostawcy umieszczonych w Serwisie wtyczek społecznościowych lub narzędzi o podobnym charakterze umożliwiającej przeglądarce osobie odwiedzającej Serwis na pobieranie treści od dostawców wskazanych wyżej narzędzi.

Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie, gdy jest niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych dokłada najwyższych starań, aby korzystać wyłącznie z usług podmiotów, które zapewniają niezbędne wymogi, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO oraz chroniło uzasadnione prawa i interesy osób, które powierzyły mu swoje dane osobowe. 

Z uwagi na fakt, iż Administrator Danych posiada profile na portalach społecznościowych dla marki Mokobelle (Facebook i Instagram) przetwarzamy również dane osobowe użytkowników tych portali w dozwolonych zakresie i zgodnie z zasadami oraz z uwzględnieniem polityk powyższych portali w celach statystycznych i analitycznych, dla potrzeb promocji towarów oferowanych w Serwisie, poinformowania osób odwiedzającym nasz profil o możliwościach udziałów w konkursach i akcjach promocyjnych lub rabatowych, przedstawienia osobom odwiedzającym nasz profil informacji o wydarzeniach i inicjatywach Administratora Danych oraz generalnie w celu umożliwienia użytkownikom naszych profili aktywności na nich. 

4. Działania mające na celu określenie profilu Użytkowników Serwisu i działania analityczne 

Administrator Danych może korzystać w Serwisie z mechanizmów (narzędzi) służących do profilowania osób korzystających z Serwisu (analiza przeglądania towarów w sklepie internetowym działającym w Serwisie, analiza „porzuconego” koszyka zakupowego, analiza historii zakupionych towarów i tym podobne), ale nie może na tej podstawie podejmować działań i decyzji, które mają wpływ na zawarcie lub odmowę zawarcia umowy sprzedaży towarów lub skorzystania z usług elektronicznych w Serwisie. 

Warunkiem dokonywania powyższych działań przez Administratora Danych jest dysponowanie danymi osobowymi osoby, której dotyczą działania w zakresie profilowania jej osoby. 

Celem takich działań może być na przykład przyznanie lepszych warunków zakupu towarów (np. w postaci przyznania kodu rabatowego lub specjalnej zniżki), przy czym osoba, do której skierowana jest oferta przygotowana na podstawie działań w zakresie profilowania z oczywistych względów ma swobodę w podejmowaniu decyzji, co do podjęcia określonych czynności (w tym zakupowych lub polegających na skorzystaniu z usługi elektronicznej bądź skorzystaniu z przyznanego rabatu) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działań Administratora Danych podjętych na podstawie określenia jej profilu. 

Administrator korzysta w Serwisie z usług Google Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) w celu analizowania dotyczącego statystyk i ruchu Użytkowników Serwisu. Gromadzone w ten sposób dane mają charakter zbiorczy i obejmują w szczególności źródła pozyskania Użytkowników Serwisu, sposób postepowania Użytkowników Serwisu, dane na temat przeglądarek internetowych i innych urządzeń, dane geograficzne i demograficzne, zainteresowania oraz IP i domenę internetową. Użytkownik Serwisu dysponuje możliwością stosunkowo łatwego zablokowania

możliwości przekazywania jej informacji do Google Analytics, co może nastąpić między innymi poprzez instalację dodatku do przeglądarki oferowanego przez Google Ireland Ltd. 

5. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych 

W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – na zasadach określonych w art. 15-21 RIDO; b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody; 

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzamy Państwa dane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa; 

d) prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w odniesieniu do jej danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub 6 ust. 1 lit f), z zastrzeżeniem, że Administrator Danych będzie mógł dalej przetwarzać te dane, o ile udowodni on istnienie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych (np. w zakresie ustalenia podstaw roszczeń, ich wnoszenia lub obrony przed roszczeniami) nadrzędnych w stosunku do interesów osoby, która wniosła sprzeciw w odniesieniu do jej danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych. 

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub realizacji praw określonych powyżej w punktach a) i d) mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w dowolnym sklepie stacjonarnym Mokobelle lub wysyłając mail na adres: ochronadanych@mokobelle.pl., bądź też wysyłając pisemną informację w tej sprawie na adres siedziby Administratora Danych, tj. ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby występującej z takim żądaniem. 

6. Linki do innych stron internetowych i inne dane (w tym logi) 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu. 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; 

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe; 

• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji; 

• data i czas systemowy rejestracji w serwisie; 

• czas nadejścia zapytania; 

• pierwszy wiersz żądania http; 

• kod odpowiedzi http; 

• liczbę wysłanych przez serwer bajtów; 

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; 

• informacje o przeglądarce użytkownika; 

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. 

Zebrane logi, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. 

7. Polityka w zakresie plików cookies 

Informujemy, że termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), ustawie z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu, zwany poniżej „Administratorem” (będący jednocześnie Administratorem Danych w niniejszej Polityce prywatności), tj. 7stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa. 

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu: 

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; d) optymalizacji rozmiaru czcionki i wyglądu Serwisu; 

e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu; 

f) tworzenia anonimowych statystyk, analiz i badań dotyczących korzystania z serwisu przez Użytkowników; 

g) zapamiętywania towarów dodawanych do koszyka w celu złożenia zamówienia; h) remarketingu w celu stworzenia analizy działań Użytkowników Serwisu w celu utworzenia ich profilu i dostarczenia im materiałów promocyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, co dotyczy również sytuacji, gdy odwiedzają strony (serwisy) prowadzone przez Facebook Ireland Ltd. oraz Google Ireland Ltd. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe/trwałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sposób działania cookies „sesyjnych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych poufnych z urządzenia Użytkownika. „Stałe/trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sposób działania cookies „stałych/trwałych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych poufnych z urządzenia Użytkownika. 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe w pełnym zakresie, z wyjątkiem funkcji, które ze swojej istoty wymagają funkcjonowania plików cookies.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a) “Niezbędne” (zawsze aktywne) - Niezbędne pliki cookies umożliwiają prawidłowe korzystanie z funkcji strony internetowej (Serwisu), w tym logowania się, uwierzytelniania Użytkownika i zarządzania kontem. Te pliki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i są domyślnie włączone; 

b) “Dotyczące Targetowania” - pliki cookies Dotyczące Targetowania są używane do śledzenia aktywności i sesji Użytkownika w celu dostarczenia mu bardziej spersonalizowanej oferty. Pozwalają one również na zamieszczanie reklam pokrywających się z potencjalnymi oczekiwaniami Użytkownika w tym zakresie; 

c) “Wydajnościowe” - Wydajnościowe pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu; 

d) “Funkcjonalne” - Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, w tym w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki oraz wyglądu Serwisu; 

e) “Niesklasyfikowane” - niesklasyfikowane pliki cookies to pliki w trakcie analizy (procesu klasyfikacji),które nie zostały jeszcze przyporządkowane do żadnej kategorii. 

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Użytkownik Serwisu ma w przypadku większości najpopularniejszych internetowych (w tym Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera i Safari), poprzez zastosowanie odpowiednich ikonek, zakładek lub menu dostępnych w tych przeglądarkach, możliwość sprawdzenia, jakie pliki cookies są w danym momencie wysyłane przez stronę Serwisu. 

Generalnie każdy użytkownik sieci Internet ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta, co ma w szczególności ten skutek, że może częściowo ograniczyć lub całkowicie wyeliminować możliwość zapisywania plików cookies. 

Zgoda na korzystanie z plików cookies przez Serwis może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat zmiany ustawień w zakresie plików cookies oraz możliwości ich

usunięcia są dostępne w działach pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych. 

Administrator zastrzega sobie prawo zbierania oraz analizowania statystyk odwiedzin Serwisu oraz informuje, że w niektórych przypadkach będzie gromadzić informacje generowane automatycznie w czasie wizyt Użytkowników w Serwisie lub otrzymane za pośrednictwem poczty email. Dotyczy to w szczególności wykorzystania logów na serwerze do gromadzenia adresów IP Użytkownika oraz plików „cookie”, jak również znaczników nawigacyjnych. 

8. Dane kontaktowe 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu lub jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób nieprawidłowy lub niewłaściwy prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@mokobelle.pl. lub wysyłanie pisemnej informacji w powyższym zakresie na adres nasze siedziby, tj. ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa. 

9. Zmiany w Polityce prywatności oraz kwestie nieuregulowane w Polityce prywatności 

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność aktualizacji niniejszej Polityki prywatności jej najnowsza (aktualna) jest zawsze dostępna w Serwisie. 

W kwestiach nieuregulowanych w Polityce prywatności będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, a w szczególności RODO. 

Aktualizacje Polityki prywatności są dokonywane w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej lub też, gdy służy to zwiększeniu przystępności lub/i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w Serwisie.