Regulamin promocji Bransoletka w prezencie

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz

REGULAMIN PROMOCJI „BRANSOLETKA W PREZENCIE”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Bransoletka w Prezencie” (zwanej dalej „Promocją”).

 2. Organizatorem Promocji jest 7Stones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 21B, 02-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381840, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 521 359 92 36, REGON: 142878397, o kapitale zakładowym w wysokości 21.000 złotych, opłaconym w całości.

 3. Z Promocji można skorzystać przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.mokobelle.com (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”).

 4. Promocja obowiązuje od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 23 marca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

 5. Osoba korzystająca z Promocji jest uprawniona, przy dokonywaniu jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 300 (słownie: trzystu) złotych, do otrzymania w prezencie bransoletki, której wizerunek jest dostępny w Sklepie Internetowym.

 6. Z Promocji można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem dokonania kolejnego zakupu o minimalnej wartości 300 (słownie: trzystu) złotych.

 7. Minimalna wartość zamówienia objętego Promocją nie obejmuje kosztów dostawy związanych z dostarczeniem produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

 8. W razie skorzystania przez klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów (lub niektórych z nich), przy zakupie, których klient korzystał z Promocji, zwrotowi podlega również bransoletka stanowiąca prezent w ramach Promocji.

 9. Promocja odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) dostępnym w Sklepie Internetowym.

 10. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie Internetowym.

 11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Prawa cywilnego.

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.